logo

Rozwijamy, standaryzujemy i wdrażamy nowe technologie w ochronie zasobów ryb dziko żyjących

Nasze cele


inteligentny rozwój 

normy i standaryzacja 

kształcenie specjalistów 

świadomość ekologiczna


iWatch24® to aplikacja internetowa służąca zbieraniu i przetwarzaniu danych, zdjęć, plików wideo oraz opisów. Skorzystaj z możliwości zgłoszenia miejsc będących zagrożeniem dla dziko żyjących ryb. 

Partnerzy

DZIŚ ZGINĘŁY / PRZEŻYŁY

Liczba ryb, które zginęły w elektrowniach wodnych
Liczba ryb, które mogły przeżyć dzięki zastosowaniu barier
AMERYKA PŁN.
658308
603449
AMERYKA PŁD.
1426334
1261757
EUROPA
493731
438872
AFRYKA
603449
548590
AZJA
713167
658308
AUSTRALIA
109718
54859

OBEJRZYJ FILM

Aktualności

Prawo wymaga ochrony życia ryb przed śmiercią w turbinach wodnych

W odniesieniu do obszarów Natura 2000 oraz TZW wymagane jest utrzymanie właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego. Stan taki ma miejsce m. in. gdy istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości szczególna struktura i funkcje konieczne do długotrwałego zachowania tego siedliska.

Tym samym w przypadku rzeki jednym z kluczowych czynników będzie tu zachowanie drożności wpływającej na jej ciągłość morfologiczną. Jak wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obowiązek zapewnienia ochroy siedliska powstaje jeszcze zanim odnotowany zostanie jakikolwiek spadek w populacji chronionego gatunku lub zanim dojdzie do pogorszenia stanu chronionego siedliska lub siedliska chronionego gatunku, czy też do jakichkolwiek zagrożeń w powyższym zakresie.

Poza podejmowaniem działań prewencyjnych, Dyrektywa Siedliskowa zobowiązuje również Państwa Członkowskie do przeprowadzania oceny wpływu planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000 oraz, w przypadku wykazania znacznego oddziaływania, wprowadzana do planów wdrożenie środków minimalizujących lub kompensujących takie oddziaływanie. Do przedsięwzięć podlegających ocenie mogą zaliczać się modernizacje istniejących obiektów hydrotechnicznych.

Z treści przepisów RDW wynika również wprost, iż poza obowiązkami w niej przewidzianymi Państwa Członkowskie są zobligowane do zapewnienia ochrony wód zgodnie z przepisami innych aktów prawa unijnego. Do tej grupy należy przede wszystkim dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny . Ma ona na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i . ory na europejskim terytorium Państw Członkowskich.

Informacja ws dotacji udzielanych w Polsce na energię odnawialną

Mechanizmy prawne udrożnienia rzek w Polsce


Stopień drożności rzek w Polsce jest niski. Fakt ten ma znaczący wpływ na warunki bytowania organizmów wodnych, w szczególności ryb gatunków wędrujących. Blokowanie szklaków migracyjnych prowadzi do uszczuplenia ich zasobów w rzekach, bądź – w skrajnych przypadkach – do ich całkowitego wyginięcia. Brak drożności rzek wpływa na stan ich fauny również w sposób pośredni, poprzez zmian w czynnikach abiotycznych warunkujących możliwości ich bytowania. W tym zakresie znaczący wpływ wywierany jest na strukturę dna rzeki, szerokość i głębokość koryta rzeki powyżej przeszkody oraz – w odniesieniu do przegród za zbiornikami zaporowymi – na reżim hydrologiczny i elementy fizyzykochemiczne.
Wyżej wskazane elementy zaliczają się jednocześnie do wskaźników uwzględnianych przy ocenie wyjściowego stanu rzek i określeniu dla nich indywidualnych celów środowiskowych, zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Z tego względu udrażnianie rzek (jak również ochrona przed ich dalszą zabudową) w kontekście ochrony gatunków ryb słodkowodnych jest obecnie zadaniem priorytetowym.