Fundacja Rivernorm


Gromadzimy naukowców, inżynierów oraz wolontariuszy i prowadzi działalność związaną z wprowadzeniem standardów ochrony fauny i flory rzek w Europie i na Świecie. Fundacja stała się koncentratorem sieciowym dla specjalistów z zakresu biologii, nauk rolniczych i przyrodniczych, także pracowników administracji. 

Rivernorm współpracuje z polskimi instytucjami administracji szczebla rządowego i samorządowego tzn. Krajowym i Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych, organizacjami pozarządowymi (np. WWF), a także z Polskim Związkiem Wędkarskim (około 0,7 mln członków).


Prof. Wiesław H. Wiśniewolski - Prezes Zarządu Fundacji Rivernom


Eksperci Rivernorm

 • Prof. Anton Schleis (Switzerland)
 • Prof. Stefan Schmutz (Austria)
 • Prof. Claudio Comoglio (Italy)
 • Prof. Klement Tockner (Germany)
 • Prof. Marian Mokwa (Poland)
 • Prof. Silke Wiprecht (Germany)
 • Prof. Tomasz Heese (Poland)
 • Dr. Teppo Venhanen (Finland)
 • Dr. Walter Gostner (Italy)
 • Dr. Harm Duel (Netherlands)


Klaster Ochrony i Monitoringu Zwierząt umożliwia pogłębienie powiązania nauki i gospodarki m.in. w celu podjęcia różnych projektów związanych z ochroną zwierząt i środowiska.  Celem Klastra jest realizacja projektów naukowych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych oraz inwestycyjnych w obszarze ochrony i monitoringu ryb dziko żyjących. Istnieje potrzeba skupienia w Klastrze ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych, technologicznych, teleinformatycznych, właścicieli i użytkowników miejsc przemieszczania się zwierząt oraz innych podmiotów zainteresowanych współpracą.Członkowie Klastra wspólnie prowadzą badania rozwojowe, szkolenia oraz doradztwo związane z ochroną i monitoringiem zwierząt wodnych i lądowych.

Członkowie Klastra:

 • Instytut Rybactwa Śródlądowego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk
 • Politechnika Koszalińska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Rivernorm Foundation
 • Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Animals Way Spółka Akcyjna
 • SKY Technologies Spółka Akcyjna
 • Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjne
 • Bioscan Sp. z o.o.
 • Rushing Rivers Poland
 • ICHT-LOG Rybactwo i Inne
 • EIRP SP. z o.o.
 • BCS Business Consulting Services
 • IPIX s.c.
 • Pro Consulting Group Sp. z o.o.
 • Scanfish Sp. z o.o.

Przewodniczący Klastra - Prof. Marian Mokwa, email: m.mokwa@iwach24.net
Koordynator Klastra - Przemysław W. Samociak, email: p.samociak@iwatch24.net

Prezydium Rady Klastra:

 • prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
 • prof. dr hab. inż. Marian Mokwa
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Wiśniewolski
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
 • dr hab. inż. Piotr Parasiewicz, Prof. IRŚ
 • dr Marcin Lewandowski
 • Przemysław W. Samociak
 • Rafał Rosłoniec
 • Elżbieta Kuc
 • Paweł Rutkowski
 • Mecenas Barbara Boniecka

OBEJRZYJ FILM

Grupa Rivernorm

Inicjatywa Rivernorm trwa od 2011 roku i zapoczątkowana została w Polsce przez osoby służące ochronie rzek oraz poprawie warunków bytowania dziko żyjących ryb w szczególności ryb dwuśrodowiskowych.  


  Rivernorm | Współpraca  

Wspólnie z partnerami międzynarodowymi tworzymy Grupę Rivernorm – międzynarodową sieć organizacji, która wdroży w kolejnych latach 2016-2020 ponadnarodowe projekty środowiskowe.

Zapraszamy do współpracy organizacje, firmy i zrzeszenia podmiotów branżowych z siedzibą w Unii Europejskiej, które chciałyby reprezentować swój kraj w projektach realizowanych przez Grupę Rivernorm.

  Rivernorm w Twoim regionie  

Zapraszamy do współpracy organizacje, firmy i zrzeszenia podmiotów branżowych z siedzibą w Unii Europejskiej, które chciałyby reprezentować swój kraj w projektach realizowanych przez Grupę Rivernorm.

Umożliwiamy powołanie narodowego oddziału Rivernorm Foundation w swoim kraju  jako lokalna fundacja. Nazwa Rivernorm jest chronionym znakiem towarowym, stąd oddział narodowy fundacji otrzymuje prawo do posługiwania tą nazwą.

Osoby zainteresowane taką formą współpracy prosimy o kontakt w celu uzyskania pozostałych informacji związanych z utworzeniem narodowego oddziału Rivernorm.


Rivernorm Foundation ma siedzibę w Polsce. Powołana została przez członków Klastra Ochrony i Monitoringu Zwierząt (migracje.net) w celu realizacji projektów wspierających konkurencyjność podmiotów branżowych w dziedzinie ochrony środowiska w szczególności w obszarach ichtiologii, zabudowy rzecznej oraz standaryzacji wytycznych oraz norm środowiskowych.

 • rozwój i wdrożenie innowacyjnych technologii
 • tworzenie norm i standaryzacja na rynkach unijnych
 • kształcenie specjalistów branżowych i kadr administracji
 • podnoszenie świadomości ekologicznej

ZDJĘCIA

Komitet Normalizacyjny Rivernorm - gromadzi naukowców, inżynierów oraz wolontariuszy i prowadzi działalność związaną z wprowadzeniem standardów ochrony fauny i flory rzek w Europie i na Świecie. Fundacja stała się koncentratorem sieciowym dla specjalistów z zakresu biologii, nauk rolniczych i przyrodniczych, także pracowników administracji. Rivernorm współpracuje z polskimi instytucjami administracji szczebla rządowego i samorządowego tzn. Krajowym i Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych, organizacjami pozarządowymi (np. WWF), a także z Polskim Związkiem Wędkarskim (około 0,7 mln członków). 

Cornet 2015-2017

Celem tego projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej podmiotów stowarzyszonych w BPS Rivernorm. Powstanie komputerowy system zarządzania rzekami (HYMO Assistant), który zaoferuje standardowe procedury doboru i zastosowania narzędzi planowania zarządzania rzekami takich jak np. predykcyjne modele ekologicznej oceny hydromorfologii rzek.

Narzędzie to usystematyzuje ocenę oddziaływania na środowisko, poprawi efektywność i dokładność planowania działań gospodarczych zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) oraz zabezpieczy dostęp of MŚP do najnowszych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie.Użytkownik HYMO Assistant otrzyma jasne i szczegółowe wytyczne jakie kroki mają być podjęte i jakie narzędzia analityczne zastosowane aby zaproponować działania mitygujące wpływ antropogeniczny na ekosystemy rzeczne kompatybilne z najnowszymi osiągnięciami nauki i prawem europejskim. Innowacja programistyczna u podstaw takiego systemu komputerowego polega na zastosowaniu modelowego programowania inżynieryjnego (model driven engineering - MDE).

W takim systemie eksperci i naukowcy będą mieli możliwość definiowania i wprowadzania procesu technologicznego bez potrzeby znajomości programowania komputerów.